statut fundacji

Statut Fundacji “Leśni Agronauci”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja “Leśni Agronauci”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.z 1991 r. Nr 46 poz 203, z późn. zm), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Milewską i Marka Milewskiego, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Marcina Bąbkę w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 16.06.2021 r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Smólnik, gm. Goworowo.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Zmian w statucie fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Głównym celem działań Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju człowieka, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, z uwzględnieniem zmian zachodzących we współczesnym świecie, wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań w nowej, tworzącej się na naszych oczach rzeczywistości. Największy nacisk Fundacja kładzie na budowanie świadomości ekologicznej, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz na możliwościach ekspresji twórczej najmłodszego pokolenia.

Celem Fundacji jest więc:

1. edukacja w zakresie ochrony przyrody, biologii (edukacja leśna, permakultura);

2. promocja postaw proekologicznych, budowanie odpowiedzialnego i świadomego własnych praw i obowiązków społeczeństwa;

3. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych związanych z ekologią;

4. promowanie idei gospodarstw opiekuńczych i rolnictwa społecznego, bazujących na agroterapii i terapeutycznym działaniu lasu;

5. wspieranie społeczności lokalnej, inicjowanie lokalnych kooperatyw;

6. promocja stylu życia opartego na równowadze między rozwojem duchowym, emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym;

7. edukacja w zakresie historii i archeologii;

8. budowanie świadomości historycznej, więzi z przeszłością, szacunku do starszego pokolenia, pielęgnowanie pamięci historycznej, poszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy;

9. badanie i popularyzacja dokonań postaci (naukowców, działaczy społecznych, artystów) związanych z Mazowszem Północnym, Kurpiami i Podlasiem, popularyzacja i pielęgnacja kultury i sztuki regionu;

10. poszukiwanie nowych form funkcjonowania w społeczeństwie, opartych na dzieleniu się, wspólnocie, współdziałaniu;

11. promowanie wszystkich form kultury i sztuki;

12. wspieranie i promocja młodych talentów, twórców profesjonalnych i amatorów;

13. edukacja kulturalna, w zakresie sztuki i historii sztuki, muzyki, teatru, tańca;

14. promocja i rozwój czytelnictwa;

15. działania edukacyjne na pograniczu sztuki i nauki, łączenie innowacyjnego projektowania, designu z ekologią, zielona architektura;

16. wspieranie i wdrażanie w życie metod i rozwiązań edukacji alternatywnej i edukacji pozaformalnej;

17. współpraca z instytucjami i urzędami zajmującymi się kulturą, sztuką, nauką, edukacją, oświatą i zdrowiem;

18. współpraca międzynarodowa w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych;

2. organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych;

3. organizowanie wydarzeń jednorazowych i cyklicznych: pikników edukacyjnych, festiwali artystycznych, plenerów, wystaw, imprez sportowych;

4. opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych;

5. prowadzenie działalności wydawniczej;

6. działalność naukową, badania naukowe (w tym badania archeologiczne), projekty naukowe;

7. organizowanie konferencji, sympozjów i wykładów;

8. świadczenie usług turystycznych;

9. zielone szkoły;

10. prowadzenie gospodarstw opiekuńczych i zagród edukacyjnych;

11. prowadzenie portalu internetowego, wspierającego działalność Fundacji;

12. realizację projektu pilotażowego rewitalizacji budynku szkoły i terenu przyległego, z wykorzystaniem innowacyjnych, ekologicznych technologii, w celu stworzenia ośrodka kulturalno-edukacyjnego;

13. wolontariat.

§ 7a

Działalność określona w § 7 jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, sponsoringu, spadków, zapisów;

b) dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych;

c) zbiórek publicznych, aukcji oraz loterii (w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych);

d) wpływów z imprez artystyczno-rozrywkowych oraz sportowych;

e) pożyczek i kredytów bankowych lub prywatnych;

f) odsetek i lokat bankowych.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. W przypadku organizowania przedsięwzięć przez Fundację, członkowie Zarządu mają prawo zatrudniać się i pełnić funkcje zgodne z ich kwalifikacjami i uprawnieniami, za co przysługuje im wynagrodzenie.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd składa się z 2 do 7 osób, w tym Prezesa Fundacji, powoływanego przez członków Zarządu na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję Prezesa Fundacji i pozostałych członków Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy, kolejny ustalany jest mocą uchwały przez Zarząd Fundacji.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu,

d) odwołania przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział osoby spoza Fundacji, zaproszone na posiedzenie.

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji we władzach.

7. Umowy zawierane mogą być pomiędzy członkami zarządu.

Wysokość i zasady zatrudnienia każdorazowo opisane będą w uchwałach Zarządu Fundacji (wysokość wynagrodzenie nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

8. Fundacja nie może udzielać pożyczek oraz poręczeń majątkowych na rzecz członka Zarządu.

§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, upoważniony jest Prezes Fundacji lub członek Zarządu wskazany mocą uchwały.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana nie może dotyczyć ograniczenia celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Fundatorzy

Agnieszka Milewska, Marek Milewski